Goed bestuur met maximale inspraak

We vroegen aan onze schepen Jan Desmeth een korte terugblik op de voorbije bestuursperiode. Onderstaand kan je het interview terugvinden.

Ik kijk met voldoening terug op de voorbije zes jaren. De bevolking verwachtte echt iets van ons, schonk ons meteen ook een mooie score om dit mogelijk te maken.

De grootste algemene voldoening voelde ik reeds na een paar maanden, toen de mensen zelf ons vertelden dat ze merkten dat er een nieuwe wind waaide in het bestuur. Dat was een sterk compliment, vooral ook omdat ze de verandering aanwezen, juist waar we zelf ook op focusten: het bestuur is bereikbaar en luistert naar de stem van de bevolking, zoals bijvoorbeeld rond het Wilderveld,  problemen worden onmiddellijk aangepakt, de gemeente wordt opnieuw proper gemaakt, er groeien concrete plannen rond bijvoorbeeld de leefbaarheid van de dichtst bevolkte dorpskernen.

Er zijn geen “onvermijdelijke problemen”

De mensen waardeerden ook dat “problemen waar de gemeente niets kon aan doen” zoals de files op de steenweg op Bergen en de Postweg, ook werden aangepakt. Uiteraard gaat dat trager omdat je met andere besturen moet overleggen, die het ook zelf nog moeten willen uitvoeren, maar het publiek begrijpt die “lange duur” wel. Het waardeert de houding dat problemen niet langer onvermijdelijk zijn.

Inspraak komt voor de uitspraak

De voorbije jaren hebben ook geleerd dat het beleid versterkt wordt en beter wordt door onze aanpak van “inspraak voor de uitspraak”. De mensen ter plaatse kennen het beste alle details van het probleem. Hen betrekken bij de oplossing is in feite de evidentie zelf en het zorgt voor het beste resultaat. De voorbije zes jaren waren er 56 info- en inspraakmomenten.

De waardering voor het cultuuraanbod wordt gemeten, in aantal bezoekers en in appreciatie

Het cultuurbeleid kreeg een sterker programma, gericht naar alle groepen uit de samenleving. Het leidde ertoe dat er 14.389 bezoekers waren in 2017, tegenover slechts 2.218 in 2012. Parallel werd  de Merselborre vernieuwd, kon de kerk van Zuun gebruikt worden voor grotere activiteiten en wordt met geduld verder gewerkt aan de mogelijkheid van een grotere zaal met steun vanuit Vlaanderen en de privésector. Het is geen gemakkelijk dossier, het is ook geen obsessie, maar het blijft een ambitie. Cultuur is de opstap van een bruisend leven in het dorp, ook met openluchtevenementen zoals Strapatzen, Torenfeesten en Vlaanderen Feest.

Betere mobiliteit is een moeilijk dossier, we werken er hard aan voort

In het dossier "Bergensesteenweg" staan we een hele stap verder met zowel een doorbraak op het grondgebied van Brussel (verbreden aan Ikea), de bouw van de Driefonteinenbrug (iets waar eerst niemand echt in geloofde) die de steenweg en Ruisbroek moet ontlasten van (zwaar) verkeer, en op het eigen grondgebied met de herinrichting van 3 kilometer Bergensesteenweg vanaf 2019.

Op veiligheid mag je niet besparen

De veiligheid blijft prioritair voorop staan. Met een sterk cameraplan, waarmee de gemeente voorop loopt in onze provincie, worden de invalswegen sinds 3 jaar met een ANPR-cameraschild bewaakt en liggen ook de gevoelige punten in beeld. Zo kunnen criminelen ook opgespoord worden en worden ze tegelijk sterker afgeschrikt om toe te slaan in onze regio.

Het waterbeheersingsplan komt er voor het ganse grondgebied

De overstromingen van twee jaar geleden, ook op totaal nieuwe plaatsen, hebben ons geconfronteerd met de wijzigingen in de natuur en noopten de gemeente tot een sterker waterbeheersingsbeleid. Er werden snelle maatregelen genomen om de eerste risico’s te beperken, maar meteen werd werk gemaakt van meer structurele oplossingen op langere termijn: nu al zien we dat de hermeandering van de Zuunbeek zorgt voor een bijkomende waterbuffer van 200.000 m3 voor Negenmanneke en Zuun. Op dit vlak is het werk zeker nog niet af; er zijn nog gebieden die in juni 2016 zwaar werden getroffen en waarvoor de plannen in opmaak zijn. De realisatie ervan moet in de komende periode zeker zichtbaar worden.


Onze gemeente is financieel gezond en heeft geen extra-belastingen nodig

Het belangrijkste daarbij is dat we dit ambitieus beleid hebben gecombineerd met een afbouw van de gemeenteschuld van 17 miljoen euro of 34 % van de totale schuld bij aanvang van de bestuursperiode in 2013. Zo daalt ook de leninglast en stijgen de mogelijkheden. Met dit gezond financieel beleid wordt in Sint-Pieters-Leeuw niet gepraat over nieuwe belastingen, ook niet nadat ze de voorbije zes jaren, voor het eerst in 20 jaar, nooit werden verhoogd.

Goed bestuur stopt niet met aankomende verkiezingen. Het steunt op stapsgewijze, doordachte stappen, overlegd met de bevolking, waarbij duurdere initiatieven worden gespreid in de tijd. De noodzakelijke extra schoolcapaciteit voor de kinderen van onze eigen gemeente en de strijd tegen overstromingen stelden dit tot prioriteiten. Nu staan samen met extra plaatsen in kinderopvang en Woon & Zorgcentra, de verbouwing van landhuis de Viron tot moderne en aangename bibliotheek en de bouw van 60 nieuwe assistentiewoningen en een dienstencentrum aan de Rink voorop!  

Goed bestuur vertrekt van een langetermijnvisie

Sint-Pieters-Leeuw heeft met frisse wind koers gezet naar een sterk beleid, opgebouwd met de inwoners, erop gericht te leven in een veilige en bruisende dorpsgemeenschap. Het werk is niet af. Het waterveilig maken van het ganse grondgebied, de verdere versterking van onze politieteams zodat ze ook pro actief criminaliteit kunnen voorkomen, de verdere uitbouw van een doelgericht taal- en integratiebeleid over alle domeinen heen, met steun vanuit het onderwijs, met een blijvend gerichte huisvestingspolitiek, een samenwerking met bedrijven en zelfstandigen, beloning van sportverenigingen die hieraan meewerken enz. moeten ervoor zorgen dat Sint-Pieters-Leeuw een gemeente blijft en geen stad wordt. N-VA heeft het heel concreet neergeschreven in een 32 bladzijde tellende brochure, voor iedereen verkrijgbaar. Terug te vinden via https://sint-pieters-leeuw.n-va.be/sites/afdelingen.n-va.be/files/genera... of iets verder op deze website.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is